Str. G³ówna  O nas  Zloty  Zdjêcia  Gie³da  Kontakt

 O Stowarzyszeniu

 Zarz±d Stowarzyszenia

 Komisja rewizyjna

 Rekrutacja

 Prawa cz³onka

 Historia Stowarzyszenia

 Statut

O Stowarzyszeniu

Szczeciñskie Stowarzyszenie Mi³o¶ników Volkswagena Garbusa zosta³o zarejestrowane pod nazw± - "GRYFGARB" w lutym 2002 roku. Stowarzyszenie posiada osobowo¶æ prawn±. Zosta³o wpisane do Krajowego Rejestru S±dowego (Nr KRS: 0000092582) 18 lutego 2002 roku. Posiadanie takiej formy organizacyjnej stworzy³o mo¿liwo¶æ zorganizowania w 2002 i 2003 roku ogólnopolskich zlotów Garbusów w Chojnie. Pierwszy Zlot by³ pierwsz± garbusow± impreza tej rangi w zachodniopomorskim od wielu lat. Stowarzyszenie bierze czynny udzia³ w ¿yciu miasta Szczecina i regionu. Uczestniczy w wielu lokalnych imprezach i pokazach. Informacje o naszej dzia³alno¶ci publikowa³ G³os Szczeciñski i Kurier Szczeciñski a tak¿e ogólnopolski miesiêcznik Aktivist. Cz³onkowie GRYFGARBU  co roku bior± udzia³ w miêdzynarodowych zlotach Garbusów w na terenie Polski jaki i za granic±. G³ównym celem dzia³ania Stowarzyszenia jest propagowanie i szerzenie wiedzy na temat "Garbusa". D±¿ymy do doskonalenia naszych umiejêtno¶ci z zakresu mechaniki i znajomo¶ci historii motoryzacji. Propagujemy zasady bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz kultury poruszania siê na drogach. Nasze starania s± skierowane ku nawi±zywaniu nowych i utrwalaniu starych stosunków pomiêdzy mi³o¶nikami "Garbusów".

 

Zarz±d Stowarzyszenia
Bogdan Kowalczys prezes Stowarzyszenia
Mariusz G±siorowski zastêpca prezesa
£ukasz Wojtal zastêpca prezesa
Komisja rewizyjna
Adam Bogus³awski  
Artur Bugiel
Marek Nadwyczawski  
   

W³adze MINIONEJ kadencji

Zarz±d Stowarzyszenia
Miros³aw Gadomski prezes Stowarzyszenia
Bogdan Kowalczys zastêpca prezesa
Marek Nadwyczawski zastêpca prezesa
Jerzy Ogrodnik skarbnik
Komisja rewizyjna
 
Andrzej Strza³kowski przewodnicz±cy
Bartosz Wawrzyniak zastêpca
Mariusz G±siorowski sekretarz

 Rekrutacja

je¿eli chcesz zostaæ cz³onkiem naszego Stowarzyszenia wype³nij Deklaracjê i Ankietê osobow±. Dokumenty wy¶lij na adres Stowarzyszenia lub wype³nione przynie¶ na najbli¿sze spotkanie. Nale¿y ui¶ciæ wpisowe w wysoko¶ci 30 z³ oraz p³atn± jednorazowo roczna sk³adkê cz³onkowsk± w wysoko¶ci 60 z³.

Szczeciñskie Stowarzyszenie
Mi³o¶ników Volkswagena Garbus
GRYFGARB

Pa³ac M³odzie¿y
Al. Wojska Polskiego 84-90
70-482 Szczecin

Do³±cz do naszego grona !

Prawa cz³onka

Cz³onek zwyczajny ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego, brania udzia³u we wszystkich formach pracy Stowarzyszenia, u¿ywania odznak i symboli stowarzyszenia (otrzymuje naklejkê na samochód oraz legitymacjê cz³onkowsk±), wypowiadania siê i zg³aszania wniosków dotycz±cych Stowarzyszenia, korzystania z urz±dzeñ i  sprzêtu na zasadach okre¶lonych przez Zarz±d.

Ponadto otrzymujê swoj± stronê www w subdomenie gryfgarb.org, gdzie mo¿e zaprezentowaæ swoje auto, jego historiê oraz inne informacje zwi±zane ze sprawami Stowarzyszenia. Mo¿liwe jest te¿ za³o¿enie aliasu pocztowego w domenie gryfgarb.org.

Cz³onek jest informowany drog± poczty email lub sms'em o spotkaniach, wspólnych wyjazdach i innych sprawach zwi±zanych z ¿yciem stowarzyszenia.

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jako nieformalne zgromadzenie mi³o¶ników Garbusów powsta³o z inicjatywy Wiesia Skurskiego i Andrzeja Wypija  w 1992 roku. Agitowali Oni szczeciñskich Garbusiarzy za pomoc± pisanych na maszynie ulotek i wy³apywania aut w ruchu ulicznym. Pocz±tkowo spotkania odbywa³y siê nad jeziorem G³êbokim, po¼niej spotykano siê na pobliskiej polanie.  Powsta³ projekt stworzenia formalnego klubu. My¶l przekszta³ci³a siê w czyn ... Pierwszym prezesem nowo zarejestrowanego Stowarzyszenia zosta³ Andrzej Wypij. To by³ 1993 rok. Na kolejn± kadencjê na prezesa zosta³ wybrany Ryszard £uczkowski. Z biegiem czasu ¿ycie Stowarzyszenia zaczê³o przymieraæ. W 1998 roku, w marcu, nast±pi³o odrodzenie. Prezesem  zosta³ Mirek Gadomski. W 2001 roku postanowiono ca³kowicie zmieniæ zasady dzia³ania grupy. Rozpoczêto proces zmiany zarz±du, statutu i struktur Stowarzyszenia. W lutym 2002 roku Stowarzysznenie z now± nazw±  - "GRYFGARB" zosta³o wpisane do rejestru s±dowego. Obecnie dzia³amy jako pe³noprawne stowarzyszenie, Stowarzyszenie ma osobowo¶æ prawn±.

Statut Stowarzyszenia